Aicinām pievienoties likumprojekta atbalstītāju kopai!

2020.gada 10. jūnijā, Saeima attālināti balsojot pieņēma izmaiņas valsts dzīves pamatos – “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”. (Sauktu arī par pašvaldību reformas likumu).
Likums ietekmēs pilsoņu maciņus, īpašumus, statusu, dzīves apstākļus, demogrāfiju, tautsaimniecību. Četrdesmit pašvaldības rakstīja lūgumu neizsludināt likumu. Loģiski būtu – rīkot tautas nobalsošanu, kurā apstiprina šo likumu, vai noraida to. Uzdod pārstrādāt. 

Pilsoņiem ir jābūt iespējai lemt!

Atvērtās Pārvaldības partnerība Latvijā (APPL) piedāvā likumprojektu “Likums par 2020. gada 10.jūnija likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” atcelšanu reģistrācijai Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK). 

Vēlētājiem izveidojot iniciatīvas atbalsta kopu, tiktu izpildīts Satversmes sapulces 1922. gada kritērijs: 1000 cilvēku  iesniedz likumprojektu CVK. CVK reģistrē likumprojektu un izsludina parakstu vākšanu. Ja likumprojektu paraksta desmitā daļa vēlētāju (154 868), tad notiktu Tautas nobalsošana.


Ieslēdziet javascript lai šī forma darbotos 
Partijas ir piesavinājušās informācijas monopolu, ar aizliegumu publicēt vēlētāju ierosinājumus, kuri ir reģistrēti CVK iesniegšanai Saeimā.
 
Dokumentu kopa: Saeimas sēžu stenogrammas, Ministru kabineta projekti, Saeimas balsojumi, Satversmes tiesas spriedumi ar skaidrojumiem par 2012.gada likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" un tā grozījumiem.
 

Neoficiālais tulkojums

Atvērtās pārvaldības deklarācija

2011. gada septembris

 

Kā Atvērtās pārvaldības partnerības dalībnieki, kas apņēmušies ievērot principus, kuri noteikti Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, ANO Pretkorupcijas konvencijā un citos piemērojamos ar cilvēktiesībām un labu pārvaldību saistītos starptautiskos dokumentos: 

mēs apzināmies, ka cilvēki visā pasaulē pieprasa lielāku pārvaldības atklātību. Viņi aicina nodrošināt plašāku pilsonisko līdzdalību valsts pārvaldē un meklē iespējas padarīt savas valdības pārredzamākas, atsaucīgākas, atbildīgākas un efektīvākas;

mēs atzīstam, ka valstu pūliņi sekmēt pārvaldības atklātību ir dažādās attīstības stadijās un ka katrs no mums īsteno pieeju, kas atbilst mūsu nacionālajām prioritātēm un apstākļiem, un mūsu iedzīvotāju centieniem; 

mēs uzņemamies atbildību izmantot šo iespēju, lai stiprinātu savu apņemšanos sekmēt pārredzamību, apkarot korupciju, palielināt iedzīvotāju lomu un likt lietā jauno tehnoloģiju priekšrocības, lai pārvaldību padarītu efektīvāku un atbildīgāku;

mēs aizstāvam atklātības vērtību savā saskarsmē ar iedzīvotājiem, lai uzlabotu pakalpojumus, apsaimniekotu valsts resursus, veicinātu inovāciju un veidotu drošākas kopienas. Mēs atbalstām pārredzamības un atklātas pārvaldības principu, lai savās valstīs un aizvien ciešāk savstarpēji saistītā pasaulē sasniegtu lielāku uzplaukumu, labklājību un cilvēka cieņu.  

Mēs kopīgi paziņojam par savu apņemšanos veikt turpmāk minēto.

Redakcija no 15.06.2010.

Valsts pārvaldes iekārtas likums

10.pants. Valsts pārvaldes principi

(1) Valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesībām. Tā darbojas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

(2) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro cilvēktiesības.

(3) Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana.

(4) Valsts pārvaldei, atsevišķai iestādei vai amatpersonai, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas, nav savu interešu.

(5) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro labas pārvaldības principu. Tas ietver atklātību pret privātpersonu un sabiedrību, datu aizsardzību, taisnīgu procedūru īstenošanu saprātīgā laikā un citus noteikumus, kuru mērķis ir panākt, lai valsts pārvalde ievērotu privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses.

(6) Valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā.

(7) Valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību. Tas attiecas it īpaši uz to sabiedrības daļu un tām privātpersonām, kuru tiesības vai tiesiskās intereses īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart.

(8) Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Ja informācija, kura nepieciešama pārvaldes lēmuma pieņemšanai, kas regulē publiski tiesiskās attiecības ar privātpersonu, ir citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no privātpersonas.

(9) Valsts pārvaldi organizē, ievērojot subsidiaritātes principu.

(10) Valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu.

(11) Valsts pārvalde savā darbībā ievēro arī šajā pantā neminētus tiesību principus, kuri atklāti, atvasināti un attīstīti iestāžu vai tiesu praksē, kā arī tiesību zinātnē.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009. un 13.05.2010. likumu, kas stājas spēkā 15.06.2010.)

11.pants. Valsts pārvaldes principu piemērošana
(1) Valsts pārvaldes principus piemēro:
1) interpretējot šo likumu un citus normatīvos aktus;
2) pārbaudot (arī tiesā) iestāžu un amatpersonu rīcības tiesiskumu un lietderību;
3) pārbaudot un novērtējot iestāžu un pārvaldes amatpersonu darba kvalitāti.

(2) Ja šā likuma 10.panta piektajā, septītajā un astotajā daļā minētie tiesību principi netiek ievēroti, privātpersona, kuras tiesības un tiesiskās intereses ir skartas, ir tiesīga prasīt to ievērošanu administratīvā procesa kārtībā.

Subsidaritāte – lēmumu pieņemšana iespējami tuvāk (zemākā līmenī)

 

Latvijas Satversmes sapulces plenārsēdē 27. maijā 1920. g. pieņemtā

Deklarācija par Latvijas valsti.

  1. Latvija ir patstāvīga un neatkarīga republika ar demokrātisku valsts iekārtu.
  1. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

Satversmes Sapulces prezidents J.Čakste

Satversmes Sapulces sekretārs R.Ivanovs


Publicēts: Latvijas pagaidu valdības oficiālajā laikrakstā “Valdības Vēstnesis” Nr.125, 07.06.1920