Aicinām pievienoties likumprojekta atbalstītāju kopai!

2020.gada 10. jūnijā, Saeima attālināti balsojot pieņēma izmaiņas valsts dzīves pamatos – “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”. (Sauktu arī par pašvaldību reformas likumu).
Likums ietekmēs pilsoņu maciņus, īpašumus, statusu, dzīves apstākļus, demogrāfiju, tautsaimniecību. Četrdesmit pašvaldības rakstīja lūgumu neizsludināt likumu. Loģiski būtu – rīkot tautas nobalsošanu, kurā apstiprina šo likumu, vai noraida to. Uzdod pārstrādāt. 

Pilsoņiem ir jābūt iespējai lemt!

Atvērtās Pārvaldības partnerība Latvijā (APPL) piedāvā likumprojektu “Likums par 2020. gada 10.jūnija likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” atcelšanu reģistrācijai Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK). 

Vēlētājiem izveidojot iniciatīvas atbalsta kopu, tiktu izpildīts Satversmes sapulces 1922. gada kritērijs: 1000 cilvēku  iesniedz likumprojektu CVK. CVK reģistrē likumprojektu un izsludina parakstu vākšanu. Ja likumprojektu paraksta desmitā daļa vēlētāju (154 868), tad notiktu Tautas nobalsošana.


Ieslēdziet javascript lai šī forma darbotosBiedrību un kooperatīvo sabiedrību biedri no 05.aprīļa līdz 01.septembrim var piedalīties un balsot sapulcēs attālināti

 

Attālināta dalība un balsošana dalībnieku un akcionāru sapulcē (Komerclikuma 214.1 pants un 277.pants), biedrību un kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcē (likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību"  32. pants):

Likums “Grozījumi Komerclikumā”, kas stājās spēkā šā gada 22. martā paredz SIA dalībniekiem un AS akcionāriem (turpmāk – dalībnieki) tiesības piedalīties dalībnieku sapulcēs attālināti, t.i., vai nu balsojot pirms sapulces vai klātienes sapulcei pieslēdzoties ar elektroniskās saziņas līdzekļiem. Minētais likums paredz arī trešo attālinātās dalības veidu – pilnīgi virtuāla dalībnieku sapulce, taču šādā veidā dalībnieku sapulci var noturēt tikai tad, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos.

Atbilstoši grozījumiem likumā "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", kas stājās spēkā šā gada 5. aprīlī, arī biedrību un kooperatīvo sabiedrību biedriem ir piešķirtas tiesības piedalīties biedru kopsapulcē attālināti, t.i., balsojot pirms sapulces, vai klātienes sapulcei pieslēdzoties ar elektroniskās saziņas līdzekļiem.