Aicinām nevalstiskās organizācijas, aktīvistus, ikvienu Latvijas pilsoni sekot informācijai savā pašvaldībā.

Pēc 34 Saeimas deputātu parakstītas vēršanās pie Valsts prezidenta, pieprasot apturēt Saeimā pieņemto Notariāta likuma grozījumu publicēšanu uz diviem mēnešiem un nodot tos tautas nobalsošanai, centrālā vēlēšanu komisija 16. novembrī, lēma rīkot parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu no 2023. gada 7. decembra līdz 2024.gada 5. janvārim.

Parakstu vākšana par likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu notiks īpašās parakstu vākšanas vietās, kuras noteiks katra pašvaldības dome savā teritorijā līdz 4. decembrim. Informācija par pašvaldību noteiktajām parakstu vākšanas vietām pieejama arī Centrālās vēlēšanu komisijas vietnē.


Likums "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" nosaka, ka šādā gadījumā desmit dienu laikā no iniciatīvas iesniegšanas brīža Valsts prezidentam jāinformē CVK par likuma apturēšanu. No brīža, kad Valsts prezidents ir informējis par likuma apturēšanu, CVK divu mēnešu laikā nodrošina parakstu vākšanu, kas sevī ietver gan organizatoriskos procesus, gan pašu parakstu vākšanu, kas notiks 30 dienu. 

Saistošie likumi, kuri nav grozīti!
 
 

Saeimā pieņemtie “Grozījumi Notariāta likumā”

1. Papildināt likumu ar D2 sadaļu šādā redakcijā:

"D2 sadaļa
Notariālo aktu par partnerību vai tās izbeigšanu taisīšana

107.¹² Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja divas pilngadīgas fiziskās personas kopā personīgi ierodas pie zvērināta notāra un apliecina, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. Partnerība nav pielīdzināma laulībai.

107.¹³ Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja šā likuma 107.¹² pantā minētās personas izsaka par to savu gribu un:
1) nav laulībā;
2) par tām Fizisko personu reģistrā nav iekļautas Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmās daļas 36. punktā noteiktās ziņas;
3) nav radinieki taisnā līnijā;
4) nav brāļi un māsas vai pusbrāļi un pusmāsas.

107.¹⁴ Notariālajā aktā par partnerību norāda:
1) personu apliecinājumu par savu gribu reģistrēt partnerību, rūpēties par kopīgu saimniecību, gādāt un atbalstīt vienai otru;
2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi).

107.¹⁵ Partnerība izbeidzas:
1) ar personas nāvi;
2) ja tiesa vienu no personām izsludina par mirušu;
3) ar vienas vai abu personu laulību;
4) ar abu personu gribas izteikumu notāram;
5) ar tiesas spriedumu.

107.¹⁶ Zvērināts notārs pēc abu personu gribas izteikuma taisa notariālu aktu par partnerības izbeigšanu arī gadījumā, kad personu ģimenes tiesiskās attiecības ir konstatētas ar tiesas nolēmumu.

107.¹⁷ Notariālajā aktā par partnerības izbeigšanu norāda:
1) personu gribas izteikumu;
2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi);
3) notariālā akta par partnerību taisīšanas gadu, dienu un mēnesi;
4) tiesas nolēmuma par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu gadu, dienu, mēnesi un lietas numuru;
5) zvērināta notāra, pie kura taisīts notariālais akts par partnerību, vārdu un uzvārdu;
6) partnerības izbeigšanas gadu, dienu un mēnesi."

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Iedzīvotāju reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā. www.cvk.lv


-----------------------------------------------------------------


Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr. 20
Rīgā 2023. gada 23. novembrī

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju "Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Saulīte

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs

APSTIPRINĀTA
Centrālās vēlēšanu komisijas
2023. gada 23. novembra sēdē ar lēmumu Nr. 20

INSTRUKCIJA
Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētu likumu notiek Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā trīsdesmit dienu termiņā.

2. Valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijas (turpmāk – vēlēšanu komisijas) likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" un šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā nodrošina iespēju vēlētājiem parakstīties tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu.

II. Vēlēšanu komisiju darbība, nodrošinot parakstu vākšanu

3. Vēlēšanu komisijas par parakstu vākšanas lapu pieņemšanu un nodošanu paraksta aktu divos eksemplāros, norādot tajā parakstu vākšanas lapu numurus.

4. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai viņa norīkota persona pirms parakstu vākšanas lapu izsniegšanas parakstu vācējiem tās apzīmogo ar vēlēšanu komisijas zīmogu un reģistrē parakstu vākšanas lapu reģistrā (turpmāk – reģistrs), norādot parakstu vākšanas lapas numuru, datumu, kad lapa izsniegta parakstu vācējam, un parakstu vācēja vārdu un uzvārdu.

5. Valstspilsētas vai novada pašvaldības dome nodrošina, lai paziņojumi par parakstu vākšanas vietu un laiku tiktu izlikti pie domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietā) un parakstu vākšanas vietās, kā arī tiktu publicēti pašvaldības mājaslapā un pašvaldības izdotajā informatīvajā izdevumā, bet, ja tāda nav, – citā vietējā laikrakstā.

6. Parakstu vākšanu saskaņā ar vēlēšanu komisijas lēmumu veic kāds no šīs komisijas locekļiem vai cita persona (turpmāk – parakstu vācējs). Ar parakstu vācējiem, kuri nav vēlēšanu komisijas locekļi, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs slēdz attiecīgu līgumu.

7. Pirms parakstu vācēji uzsāk darbu, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai viņa norīkota persona instruē par darba drošību, fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, ugunsdrošību, parakstu vākšanas kārtību, dokumentu un materiālo vērtību glabāšanu, kas nodoti parakstu vācēja rīcībā. Pirms uzsākt darbu, parakstu vācējiem jāparaksta saistību raksts par fizisko personu datu aizsardzību, kuru veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

8. Pirms parakstu vākšanas uzsākšanas parakstu vācējs:

8.1. pārbauda, vai redzamā vietā ir izlikts paziņojums par parakstu vākšanas vietu un darba laiku, ja nepieciešams, izvieto norādes, kā šī vieta atrodama;

8.2. novieto vēlētājiem pieejamā vietā Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotos informatīvos materiālus par apturēto likumu (uz tiem nedrīkst būt nekādas atzīmes vai piezīmes) un informāciju par personas datu apstrādi;

8.3. pārliecinās, vai viņa rīcībā ir visi parakstu vākšanai nepieciešamie materiāli – parakstu vākšanas lapas, parakstu vākšanas gaitas žurnāls, vēlētāju iesniegumu reģistrācijas žurnāls parakstu vākšanai vēlētāju atrašanās vietā (turpmāk – iesniegumu žurnāls);

9. Parakstu vākšanas laikā parakstu vācējs parakstu vākšanas gaitas žurnālā ieraksta:

9.1. datumu;

9.2. parakstu vācēja vārdu un uzvārdu;

9.3. parakstu vākšanas lapu numurus un to parakstu kārtas numurus, kurus attiecīgais parakstu vācējs savācis;

9.4. ziņas, kuras parakstu vācējs sniedzis vēlēšanu komisijai;

9.5. vēlētāju sūdzības un sniegtās atbildes;

9.6. starpgadījumus un traucējumus;

9.7. citas darbības, kas saistītas ar parakstu vākšanas gaitu.

Parakstu vākšanas gaitas žurnālā norādītās ziņas parakstu vācējs apliecina ar savu parakstu. Parakstu vākšanas gaitas žurnālam jābūt cauršūtam, tā lapām – numurētām.

10. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība.

11. Pirms ieraksta izdarīšanas parakstu vākšanas lapā parakstu vācējs pārbauda personu apliecinošo dokumentu un pārliecinās, vai:

11.1. persona ir vēlētājs – Latvijas pilsonis, kurš attiecīgajā parakstu vākšanas dienā sasniedzis 18 gadu vecumu;

11.2. personu apliecinošajam dokumentam nav beidzies derīguma termiņš.

12. Ja parakstu vācējs konstatē, ka persona ir vēlētājs un personu apliecinošais dokuments ir derīgs, parakstu vākšanas lapā ieraksta:

12.1. datumu;

12.2. vēlētāja personas kodu, vārdu un uzvārdu.

13. Parakstu vācējs parakstu vākšanas lapā pēc iespējas aizklāj iepriekš parakstījušos vēlētāju datus.

14. Pēc tam vēlētājs parakstās parakstu vākšanas lapā. Parakstīties tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu vēlētājs drīkst tikai vienu reizi.

15. Ja parakstu vācējs konstatē, ka persona nav vēlētājs vai personu apliecinošajam dokumentam beidzies derīguma termiņš, ierakstu par personu parakstu vākšanas lapā neveic, un parakstīšanās tai tiek liegta.

16. Ja ierakstā parakstu vākšanas lapā konstatēta kļūda, ieraksts svītrojams vai labojams, atrunājot labojumu. Parakstu vācējs atrunu izdara parakstu vākšanas lapas piezīmju sadaļā un parakstu vākšanas gaitas žurnālā.

17. Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ pats nespēj parakstīties, viņa klātbūtnē parakstu vākšanas lapā parakstās viņa ģimenes loceklis vai cita uzticības persona. Par to parakstu vākšanas lapas piezīmju sadaļā izdarāma atzīme, norādot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav Latvijas pilsonis) personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru.

18. Parakstu vākšanā var būt klāt arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, ja tas netraucē parakstu vācēja darbu. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvju ierašanos un aiziešanu atzīmē parakstu vākšanas gaitas žurnālā.

19. Parakstu vākšanas vietās aģitācija nav pieļaujama. Filmēt un fotografēt parakstu vākšanas vietā atļauts tikai plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ievērojot vēlētāja tiesības uz aizklātumu un netraucējot parakstu vākšanas norisi. Filmēt un fotografēt identificējamus vēlētājus drīkst, ja iegūta nepārprotami izteikta vēlētāja piekrišana.

20. Ja vēlētājs ir ieradies parakstu vākšanas vietā noteiktajā darba laikā, bet ir izveidojusies rinda, viņam jānodrošina iespēja parakstīties arī pēc noteiktā darba laika beigām.

21. Beidzot darbu, parakstu vācējs ieraksta savu vārdu un uzvārdu, kā arī saņemto parakstu rindu kārtas numurus tam paredzētajā vietā parakstu vākšanas lapas ailē "Parakstus vāca". Tāpat parakstu vācējs rīkojas, ja parakstu vākšanas lapa ir aizpildīta.

22. Pēc darba laika beigām visi parakstu vākšanai nepieciešamie materiāli (daļēji aizpildītās un tukšās parakstu vākšanas lapas, parakstu vākšanas gaitas žurnāls, Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotie informatīvie materiāli u.c.) uzglabājami vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja noteiktajā kārtībā drošā vietā, kur tām nevar piekļūt nepiederošas personas. Nākamajā dienā uzsākot parakstu vākšanu, darbu turpina ar iesākto parakstu vākšanas lapu.

23. Aizpildītās parakstu vākšanas lapas ne vēlāk kā nākamajā pirmdienā nododamas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam.

24. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs pārbauda, vai parakstu vākšanas lapa aizpildīta atbilstoši likuma un šīs instrukcijas prasībām, norāda, cik lapā ir parakstu, paraksta to un apzīmogo. Reģistrā par attiecīgo parakstu vākšanas lapu norāda datumu, kad lapa ar savāktajiem parakstiem saņemta, un parakstu skaitu lapā.

25. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs organizē parakstījušos vēlētāju personas datu apstrādi Centrālas vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

26. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nodrošina, ka parakstu vākšanas lapas tiek uzglabātas drošā vietā, kur tām nevar piekļūt nepiederošas personas.

27. Katru otrdienu līdz plkst. 16.00 parakstu vākšanas laikā attiecīgās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs pēc ierakstiem reģistrā saskaita, cik parakstu kopā savākts parakstu vākšanas lapās, un paziņo to Centrālajai vēlēšanu komisijai.

28. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs aizpildītās un pāri palikušās parakstu vākšanas lapas ne vēlāk kā trešajā dienā pēc parakstu vākšanas termiņa beigām nodod Centrālajai vēlēšanu komisijai, sastādot par to aktu divos eksemplāros.

29. Parakstu vākšanas gaitas žurnālus, reģistru, iesniegumu žurnālus un iesniegumus par parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietā vēlēšanu komisija uzglabā līdz Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojuma saņemšanai par to iznīcināšanu.

III. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā

30. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā.

31. Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta saskaņā ar šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, kas reģistrēts iesniegumu žurnālā. Citu vēlētāju parakstu vākšana ārpus parakstu vākšanas vietas nav pieļaujama.

32. Iesniegumu žurnālā norāda:

32.1. iesnieguma reģistrācijas numuru, datumu, laiku;

32.2. vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

32.3. personas, kura iesniegusi iesniegumu, vārdu, uzvārdu;

32.4. adresi, kur jāierodas parakstu vācējam, un tālruņa numuru, durvju kodu vai citu nepieciešamo informāciju.

33. Iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā ne vēlāk kā parakstu vākšanas 29. dienā nogādājams attiecīgajai vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam. Parakstu vācējs reģistrētos iesniegumus un iesniegumu žurnālu nodod attiecīgajai vēlēšanu komisijai.

34. Ja attiecīgais vēlētājs jau ir pieteikts parakstu vākšanai vēlētāja atrašanās vietā un iesniegumos norādītās adreses:

34.1. sakrīt – atkārtotais iesniegums nav reģistrējams;

34.2. nesakrīt – iepriekšējais ieraksts reģistrācijas žurnālā anulējams.

35. Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās organizē pēdējā (30.) parakstu vākšanas dienā. Pirms izbraukuma vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs parakstu vācējiem izsniedz ar vēlēšanu komisijas zīmogu apzīmogotas parakstu vākšanas lapas un Centrālās vēlēšanu komisijas informatīvos materiālus.

36. Atgriezušies no izbraukuma, parakstu vācēji ieraksta savu vārdu un uzvārdu, kā arī saņemto parakstu rindu kārtas numurus tam paredzētajā vietā parakstu vākšanas lapas ailē "Parakstus vāca". Tāpat parakstu vācējs rīkojas, ja parakstu vākšanas lapa ir aizpildīta. Pēc tam parakstu vācēji nodod parakstu vākšanas materiālus vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam. Ziņas par parakstu skaitu, kuri savākti vēlētāju atrašanās vietās, ierakstāmas parakstu vākšanas gaitas žurnālā.

37. Ja vēlētāja iesniegums reģistrēts iesniegumu žurnālā, bet vēlētājs nav parakstījies parakstu vākšanas lapā, tas atzīmējams parakstu vākšanas gaitas žurnālā, norādot, kādu iemeslu dēļ parakstīšanās nav notikusi (vēlētājs neatrodas mājās, jau parakstījies parakstu vākšanas vietā u.tml.).

38. Parakstu vācējus, kas organizē parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās, vēlēšanu komisija nodrošina ar transportu.

IV. Parakstu vākšana ieslodzījuma vietā

39. Parakstu vākšana ieslodzījuma vietā tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuriem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuri izcieš brīvības atņemšanas sodu. Parakstu vākšana ieslodzījuma vietā organizējama pēdējā (30.) parakstu vākšanas dienā.

40. Vēlētājs, kurš vēlas parakstīties parakstu vākšanas lapā tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, ne vēlāk kā 28. parakstu vākšanas dienā iesniedz iesniegumu ieslodzījuma vietas administrācijai (turpmāk – Administrācija). Administrācija saņemtos iesniegumus pārbauda un reģistrē iesniegumu sarakstā parakstu vākšanai ieslodzījuma vietā (turpmāk tekstā – saraksts), un parakstu vākšanas 29. dienā līdz plkst. 12.00 atbilstošo sarakstu nogādā vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam vai sekretāram.

41. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs par saņemto sarakstu un pievienotajiem iesniegumiem izdara atzīmi iesniegumu žurnālā, norādot:

41.1. ieslodzījuma vietas nosaukumu;

41.2. saraksta saņemšanas datumu, laiku un Administrācijas pārstāvi, kurš nogādājis sarakstu vēlēšanu komisijā;

41.3. sarakstā reģistrēto vēlētāju skaitu.

42. Parakstu vākšanas 29. dienā vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs atbilstoši sarakstā reģistrētajam vēlētāju skaitam Administrācijas pārstāvim izsniedz ar vēlēšanu komisijas zīmogu apzīmogotas parakstu vākšanas lapas, saraksta kopiju un Centrālās vēlēšanu komisijas informatīvos materiālus.

43. Pēdējā (30.) parakstu vākšanas dienā, kad šīs instrukcijas 42. punktā minētajā saraksta kopijā norādītie vēlētāji, kas uztur vēlmi piedalīties parakstu vākšanā ieslodzījuma vietā, parakstījušies, Administrācijas pārstāvis, kas vāca parakstus, ieraksta savu vārdu un uzvārdu, kā arī saņemto parakstu rindu kārtas numurus tam paredzētajā vietā parakstu vākšanas lapas ailē "Parakstus vāca". Administrācijas pārstāvis nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz plkst. 19.00, nogādā parakstu vākšanas lapas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam vai sekretāram.

44. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs, saņemot no Administrācijas pārstāvja aizpildītās parakstu vākšanas lapas, nekavējoties sagatavo pieņemšanas un nodošanas aktu, kurā ieraksta:

44.1. ziņas par parakstījušos vēlētāju skaitu ieslodzījuma vietā;

44.2. saņemto parakstu vākšanas lapu skaitu un lapu numurus;

44.3. ziņas par laiku, cikos saņemtas parakstu vākšanas lapas;

44.4. informāciju par tiem vēlētājiem, kuri ir iesnieguši iesniegumu, bet parakstu vākšanas lapās nav parakstījušies.

45. Administrācijas pārstāvis pieņemšanas un nodošanas aktā ar parakstu apliecina ierakstīto ziņu pareizību.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja K. Saulīte

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R. Eglājs