20. jūnijā aprit 100 gadi - 1922.g. pieņemtiem likumiem par Tautas nobalsošanu un Satversmes spēkā stāšanos

20. jūnijā aprit 100 gadi - pieņemts likums par Tautas nobalsošanu un likums par Satversmes spēkā stāšanos un ievešanu.
Svarīgi: Latvijas tautu veido dzimtas, ģimenes, viņu bērni - dzīvi cilvēki, katram sava griba. Latvijas zeme, dzīles, ūdeņi ir bagātība, kura pieder Latvijas tautai.
Izrietoši - katrs balsstiesīgais rīkojas ne tikai savā, bet arī ģimenes labā.  Izlasi šos 100-gadīgos likumus, noderēs!!

Ja esi atbildīgs par citu cilvēku. tad tiesība lemt pārvēršas par PIENĀKUMU lemt! Pienākumu aizstāvēt.
Tautas nobalsošanu likums ir iespēja rīkoties, un garantija Satversmes spēkā esamībai.
NEJAUKT - tiesību pašam lemt likumus - ar citu, atšķirīgu procedūru: vēlēšanām, vietnieku (pilnvarnieku) izraudzīšanos.

Latvijas Satverssmes sapulces
1922. g. 20. jūnija kopsēdē pie­ņemtais

Likums par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu.

1. Ja Valsts Prezidents Satversmes septiņdesmit otrā panta kārtībā ir apturējis publicēšanu, tad viņam ne vēlāk kā 8. dienā, skaitot no likuma pieņemšanas pē­dējā lasījumā Saeimā, likumu izsludināšanas kārtībā jā­paziņo apturētā likuma teksts un lēmums par likuma publicēšanas apturēšanu.

2. Pēc šāda paziņojuma Centralā vēlēšanu komi­sija paziņo visām pašvaldības iestādēm, ka ir atklāta parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai.

3. Katrā pašvaldības vienībā pilsētas, miesta vai pagastu valžu noteiktās vietās izliekamas loksnes, kuŗās pilsoņi, kuŗi vēlas ierosināt tautas nobalsošanu, var pa­rakstīties.

4. Parakstu vākšanas loksnēs atzīmējams ierosi­nājumu parakstījuša pilsoņa vārds, uzvārds, vecums un dzīves vieta. Pašvaldības valdes pilnvarotai personai jāpārbauda ierosinājumu parakstījušās personas doku­menti, izdarot uz pases vai dokumenta, kuŗš saskaņā ar Centralās vēlēšanu komisijas instrukciju izpilda pases vietu, atzīmi, ka pilsonis ir parakstījis tautas nobalsoša­nas ierosinājumu.

5. Tautas nobalsošanas ierosinājuma loksnes paš­valdības iestāžu noteik-tās vietās jāizliek uz laiku, kas ietver vismaz četras svētdienas.

6. Pašvaldības iestādēm ne vēlāk kā sešas dienas pirms Satversmes septiņdesmit otrā pantā paredzētā divu mēnešu laika notecēšanas jānosūta parakstu vākšanas_ loksnes Centralai vēlēšanu komisijai, pie kam loksnēm jābūt noslēgtām ar pilsētas galvas vai miesta vai pagasta valdes priekšsēdētāja parakstiem, kuŗi ap­liecina ierosinājumu parakstījušo personu parakstu īste­nību.

7. Centralā vēlēšanu komisija saskaita parakstus, konstatē rezultatu un paziņo to Valsts Prezidentam. Ja tautas nobalsošanas ierosinājumu ir parakstījusi vismaz viena desmitā daļa Latvijas pilsoņu, kuŗi pēdējā tautas skaitīšanā bija vecāki par 21 gadu, tad Centralā vēlē­šanu komisija trīs dienu laikā nosaka un Valsts Prezi­dents četru dienu laikā izsludina tautas nobalsošanu, kuŗai jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc izsludināšanas dienas.

8. Tautas nobalsošanā var piedalīties_visi Latvijas pilsoņi, kuŗiem ir balsstiesība Saeimas vēlēšanās, pie kam balsošana izdarāma aizklāti ar zīmītēm svētdienā un sestdienā pirms tās, Saeimas vēlēšanu likumā pa­redzētā kārtībā.

9. Pie ieejas balsošanas telpās balsotājs saņem divas zīmes un kuveru. Uz vienas zīmes uzdrukāts vārds ,,par“, bet uz otras „pret“. Balsotājs ieliek vienu no šīm zīmēm vai arī līdzīgu iepriekš sagatavotu līdz­paņemtu zīmi kuverā, kuŗu iemet urnā.

10. Satversmes četrdesmit astotā pantā paredzētā gadījumā Valsts Prezidents par tautas nobalsošanu pa­ziņo Centralai vēlēšanu komisijai, kuŗa sarīko nobalso­šanu, piemērojoties šim likumam, pie kam uz balsošanas zīmēm jāatzīmē „ja“ vai „ne“.

11. Ne mazāk kā tūkstots vēlētāju var iesniegt Centralai vēlēšanu komisijai Satversmes septiņdesmit astotā pantā paredzēto izstrādātu likumprojektu. Vēlē­tāju parakstiem zem likumprojekta jābūt apliecinātiem pie notara, valsts vai pašvaldības iestādēm. Centralā vēlēšanu komisija paziņo vietējām pašvaldības iestā­dēm, ka ir atklāta parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai. Parakstu vākšana notiek šī likuma trešā līdz septītā pantos paredzētā kārtībā.

12. Ja tautas nobalsošanas ierosināšanas loksnes ir parakstījis septītā pantā paredzētais vēlētāju skaits, tad Valsts Prezidents likumprojektu nodod Saeimai, kuŗai tas tekošā sesijā jāapspriež. Ja Saeima to nepieņem bez pārgrozījumiem pēc satura, tad Valsts Prezidentam jāizsludina tautas nobalsošana, kuŗai jānotiek septītā līdz devītā pantos paredzētā laikā un kārtībā.

13. Pašvaldības iestādēm jāizpilda uzdevumi, kuŗus tām Centralā vēlēšanu komisija uzliek sakarā ar tautas nobalsošanām.

14. Visi izdevumi, kuŗi vietējām pašvaldības iestādēm ceļas sakarā ar tautas nobalsošanu, jāsedz šim iestādēm.  Centralā vēlēšanu komisija sedz izdevumus par papiri un drukas darbus.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces presidents.

R. Ivanovs,
Satversmes Sapulces sekretars.

- - - - - - - - - -

Publicēts: “Valdības Vēstnesis”, nr.141, 30.06.1922.

Latvijas Satversmes Sapulces
1922. g. 20. jūnija kopsēdē pie­ņemtais

Likums par Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanos un ievešanu.

1. Satversmes Sapulcē 1922. g. 15. februārī pie­ņemtā Latvijas Republikas Satversme stājas spēkā 1922. g. 7. novembrī pulksten 12 dienā.

2. Pirmās Saeimas vēlēšanas izdarāmas 1922. g. 7. un  8. oktobrī.

3. Pirmās Saeimas vēlēšanu vadībai nodibinama Centralā vēlēšanu komisija, kuŗa sastādās no 6 Satver­smes Sapulces ievēlētiem locekļiem, Satversmes Sapul­ces prezidenta pilnvarotas personas un Senata kopsēdē ievēlēta senatora.

4. Centralo vēlēšanu komisiju sasauc uz pirmo sēdi Satversmes Sapulces prezidijs un komisija pati ie­vēlē priekšsēdētāju un sekretaru.

5. Pirmās Saeimas vēlēšanās katrā apgabalā ie­vēlamo deputatu skaitu nosaka Centralā vēlēšanu komi­sija, aprēķinot šo skaitu proporcionali pēdējās pašval­dības vēlēšanās vēlētāju sarakstos ievesto balsstiesīgo vēlētāju skaitam, bet, kur sarakstu nav, proporcionali balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam.

6. Saeimas pirmā Saeima sanāk uz pirmo sēdi 1922. gadā 7. novembrī, pulksten 12 dienā Rīgā. Ja ārkārtīgu ap­stākļu dēļ Saeima nevar sanākt šai laikā un vietā, tad Satversmes Sapulces prezidijs to sasauc laikā un vietā pēc sava ieskata. Tad pat izbeidzas Satversmes Sapul­ces pilnvaras.

7. Saeimas pirmo sēdi sasauc un atklāj Satversmes Sapulces prezidents vai prezidija uzdevumā cits prezidija loceklis un vada to tik ilgi, kamēr Saeima ie­vēlē savu priekšsēdetāju.

8. Līdz Valsts Prezidenta ievēlēšanai viņa vietu izpilda Satversmes Sapulces prezidents.

9. Visās iestādēs, kuŗās piedalās Satversmes Sa­pulces priekšstāvji, tie turpina piedalīties, kamēr Sa­eima viņu vietā neieceļ savus priekšstāvjus. Lāčplēša ordeņa domē Satversmes Sapulces prezidenta vietā stā­jas Valsts Prezidents, Kultūras Fonda domē — Saeimas priekšsēdētājs.

10. Satversmes astoņdesmit septītais pants stājas spēkā ar sevišķa likuma izdošanu par Valsts kontroli.

J. Čakste,
Satversmes Sapulces prezidents.

R. Ivanovs
Satversmes Sapulces sekretars.