Publicēts: 1926, Rīgā, A.Gulbja izdevums 
A.Gulbja grāmatu spiestuve, Rīgā, Ausekļa ielā 9. 
Glabājas: Latvijas Nacionālā bibliotēka 
uzņemts krājumā 16.06.1926. [nr.0309114424]  

Latvijas Satversmes Sapulces 
1922. gada 20. jūnija kopsēdē pie­ņemtais

Likums par tautas nobalsošanu 
un likumu ierosināšanu.

1. Ja Valsts Prezidents Satversmes septiņdesmit otrā panta kārtībā ir apturējis publicēšanu, tad viņam ne vēlāk kā 8. dienā, skaitot no likuma pieņemšanas pē­dējā lasījumā Saeimā, likumu izsludināšanas kārtībā jā­paziņo apturētā likuma teksts un lēmums par likuma publicēšanas apturēšanu.

2. Pēc šāda paziņojuma Centralā vēlēšanu komi­sija paziņo visām pašvaldības iestādēm, ka ir atklāta parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai.

3. Katrā pašvaldības vienībā pilsētas, miesta vai pagastu valžu noteiktās vietās izliekamas loksnes, kuŗās pilsoņi, kuŗi vēlas ierosināt tautas nobalsošanu, var pa­rakstīties.

4. Parakstu vākšanas loksnēs atzīmējams ierosi­nājumu parakstījušā pilsoņa vārds, uzvārds, vecums un dzīves vieta. Pašvaldības valdes pilnvarotai personai jāpārbauda ierosinājumu parakstījušās personas doku­menti, izdarot uz pases vai dokumenta, kuŗš saskaņā ar Centralās vēlēšanu komisijas instrukciju izpilda pases vietu, atzīmi, ka pilsonis ir parakstījis tautas nobalsoša­nas ierosinājumu.

5. Tautas nobalsošanas ierosinājuma loksnes paš­valdības iestāžu noteik-tās vietās jāizliek uz laiku, kas ietver vismaz četras svētdienas.

6. Pašvaldības iestādēm ne vēlāk kā sešas dienas pirms Satversmes septiņdesmit otrā pantā paredzētā divu mēnešu laika notecēšanas jānosūta parakstu vākšanas_ loksnes Centralai vēlēšanu komisijai, pie kam loksnēm jābūt noslēgtām ar pilsētas galvas vai miesta vai pagasta valdes priekšsēdētāja parakstiem, kuŗi ap­liecina ierosinājumu parakstījušo personu parakstu īste­nību.

7. Centralā vēlēšanu komisija saskaita parakstus, konstatē rezultatu un paziņo to Valsts Prezidentam. Ja tautas nobalsošanas ierosinājumu ir parakstījusi vismaz viena desmitā daļa Latvijas pilsoņu, kuŗi pēdējā tautas skaitīšanā bija vecāki par 21 gadu, tad Centralā vēlē­šanu komisija trīs dienu laikā nosaka un Valsts Prezi­dents četru dienu laikā izsludina tautas nobalsošanu, kuŗai jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc izsludināšanas dienas.

8. Tautas nobalsošanā var piedalīties_ visi Latvijas pilsoņi, kuŗiem ir balsstiesība Saeimas vēlēšanās, pie kam balsošana izdarāma aizklāti ar zīmītēm svētdienā un sestdienā pirms tās, Saeimas vēlēšanu likumā pa­redzētā kārtībā.

9. Pie ieejas balsošanas telpās balsotājs saņem divas zīmes un kuvēru. Uz vienas zīmes uzdrukāts vārds ,,par“, bet uz otras „pret“. Balsotājs ieliek vienu no šīm zīmēm vai ari līdzīgu iepriekš sagatavotu līdz­paņemtu zīmi kuvērā, kuŗu iemet urnā.

10. Satversmes četrdesmit astotā pantā paredzētā gadījumā Valsts Prezidents par tautas nobalsošanu pa­ziņo Centralai vēlēšanu komisijai, kuŗa sarīko nobalso­šanu, piemērojoties šim likumam, pie kam uz balsošanas zīmēm jāatzīmē „ja“ vai „ne“.

11. Ne mazāk kā tūkstots vēlētāju var iesniegt Centralai vēlēšanu komisijai Satversmes septiņdesmit astotā pantā paredzēto izstrādātu likumprojektu. Vēlē­tāju parakstiem zem likumprojekta jābūt apliecinātiem pie notara, valsts vai pašvaldības iestādēm. Centralā vēlēšanu komisija paziņo vietējām pašvaldības iestā­dēm, ka ir atklāta parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai. Parakstu vākšana notiek šī likuma trešā līdz septītā pantos paredzētā kārtībā.

12. Ja tautas nobalsošanas ierosināšanas loksnes ir parakstījis septītā pantā paredzētais vēlētāju skaits, tad Valsts Prezidents likumprojektu nodod Saeimai, kuŗai tas tekošā sesijā jāapspriež. Ja Saeima to nepieņem bez pārgrozījumiem pēc satura, tad Valsts Prezidentam jāizsludina tautas nobalsošana, kuŗai jānotiek septītā līdz devītā pantos paredzētā laikā un kārtībā.

13. Pašvaldības iestādēm jāizpilda uzdevumi, kuŗus tām Centralā vēlēšanu komisija uzliek sakarā ar tautas nobalsošanām.

14. Visi izdevumi, kuŗi vietējām pašvaldības iestādēm ceļas sakarā ar tautas nobalsošanu, jāsedz šim iestādēm. Centralā vēlēšanu komisija sedz izdevumus par papīri un drukas darbus.


* * * *