Publicēts: 1926, Rīgā, A.Gulbja izdevums
A.Gulbja grāmatu spiestuve, Rīgā, Ausekļa ielā 9.
Glabājas: Latvijas Nacionālā bibliotēka
uzņemts krājumā 16.06.1926. [nr.0309114424]
 
Latvijas Satversmes Sapulces
1922. gada 4. apriļa kopsēdē pieņemtais

 

Sodu likums par Saeimas un paš­valdības iestāžu vēlēšanu un tautas nobalsošanas brīvības un pareizības

un Saeimas darbības traucēšanu.

1. Kas ar draudiem, varas darbiem pret personu vai ar amata varas ļaunprātīgu lietošanu kavē vēlētāju vai balsotāju brīvi izlietot vēlēšanu vai balsošanas tiesī­bas, sodāms ar ieslodzīšanu cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

Ja šo noziegumu ir izdarījušas vairākas personas kopīgi vai valsts vai pašvaldības iestāžu darbinieki, iz­pildot savus pienākumus pie vēlēšanu vai tautas nobal­sošanas pārraudzības vai vadīšanas, tad vainīgais so­dāms ar ieslodzīšanu cietumā.

Ja vainīgam ir valsts dienesta tiesības un nozie­gums izdarīts amatu izpildot, tad tiesa bez cietuma soda var nospriest ari vēl atlaišanu no dienesta.

2. Kas ar nemieriem vai satiksmes pārtraukšanu kavē vēlētāju vai balsotāju daļu izlietot viņas vēlēšanu vai balsošanas tiesības, sodams ar ieslodzīšanu pārmācības namā.

Mēģinājums sodams.

3. Kas ar pacienāšanu, dāvanām vai personīga la­bumā solījumiem piedabū velētāju vai balsotāju, ka viņš ir ar mieru vēlēt vai nodot balsi sev vai citai personai par labu vai atturēties no vēlēšanas vai balsošanas, sodams ar ieslodzīšanu cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

4. Kas vēlētāju vai balsotāju uzcienā vai piesola viņam personīgus labumus ar nolūku piedabūt viņu vēlēt vai nodot balsi par labu sev vai citai personai vai attu­rēties no vēlēšanas vai balsošanas, sodams ar arestu.

5. Ja baznīcas amata persona vai ari cita persona ar viņas piekrišanu pa dievkalpošanas laiku vai tieši pēc tam Dieva namā vai citā šim nolūkam noliktā vietā, mēģina ar runu vai rakstu izplatīšanu vai citādā ceļā at­stāt iespaidu uz vēlēšanām vai tautas nobalsošanu, sodama ar ieslodzīšanu cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

6. Kas ar draudiem, varas darbiem pret personu, amata varas ļaunprā-tīgu lietošanu, telpu bojāšanu, gaisa mākslīgu maitāšanu vai apgaismošanas ietaises bojāšanu traucē vēlēšanu vai tautas nobalsošanas nolūkos sa­sauktu sapulci, vēlēšanu vai balsošanas komisijas dar­bību, ja par padarīto nedraud lielāks sods, sodams ar ieslodzīšanu pārmācības namā uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

Ja šo noziegumu izdarījušas vairākas apbruņotas personas kopīgi, tad vainīgais sodams ar ieslodzīšanu pārmācības namā.

7. Kas noņem, saplēš, apklāj, sagroza vai citādi sabojā atklāti izliktus vēlēšanu vai tautas nobalsošanas uzsaukumus, paziņojumus vai sarakstus, vai mudina uz šo pārkāpumu, sodāms

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mē­nešiem.

8. Kas vēlē vai nodod balsi, zinādams, ka viņam uz to nav tiesības vai ka viņš šīs tiesības zaudējis, sodams ar cietumu uz laiku ne ilgāku par trim mē­nešiem.

Ar to pašu sodu sodams, kas vēlē vai nodod balsi vairāk kā vienu reizi vai citas personas vietā.

Mēģinājums sodams.

9. Kas ar nolūku pielaiž nepareizības, saņemot vai saskaitot balsis, sodams ar ieslodzīšanu pārmācības namā uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

10. Kas nolaupa vai ar nolūku samaitā vēlētāju vai balsotāju sarakstus, vēlēšanu vai balsošanas zīmes, protokolus, paziņojumus vai aktis, izdara tanīs viltojumus vai izplata viltotas vēlēšanu vai balsošanas zīmes vai kandidātu sarakstus, sodams ar ieslodzīšanu pārmācības namā uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

Ja nolaupa vai ar nolūku samaitā vēlētāju vai balsotāju sarakstus, vēlēšanu vai balsošanas zīmes, protokolus, paziņojumus vai aktis vairākas apbruņotas personas kopīgi, tad vainīgais sodams ar ieslodzīšanu pārmācības namā.

11. Iepriekšējos pantos (1.—10. p. p.) minētos gadījumos tiesa bez soda piespriešanas vainīgam var atņemt vēlēšanu un balss tiesības uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem.

12. Kas ar draudiem, varas darbiem pret personu vai ar amata varas ļaunprātīgu lietošanu traucē Saeimas locekli viņa pienākuma izpildīšanā, sodams ar ieslodzīšanu pārmācības namā.

13. Kas ar draudiem, varas darbiem, telpu bojāšanu, gaisa mākslīgu maitāšanu vai apgaismošanas ietaises bojāšanu traucē Saeimas darbību, sodams ar ieslodzīšanu pārmācības namā.

Ja šo noziegumu izdara vairākas apbruņotas personas, tad vainīgais sodams ar spaidu darbiem, uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem.

* * * *