Ar gozījumiem lēmuma Nr. 45 redakcijā
Rīgā, 2020. gada 17. decembrī
Centrālā vēlēšanu komisijas
2015. gada 7. septembra lēmums Nr.7
 

INSTRUKCIJA
"Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai"

Izdota saskaņā ar likuma " Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" 22.panta pirmo un otro daļu, 25.5 panta pirmo un  otro daļu un likuma "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"  4. un 5.pantu

1. Vispārīgie jautājumi.

1.1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu (turpmāk – iniciatīva).

1.2. Instrukcija ir saistoša zvērinātiem notāriem, pašvaldību domēm, pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas vietu atbildīgajiem darbiniekiem, bāriņtiesu, kuras veic notariālas darbības, atbildīgajiem darbiniekiem, pagastu un pilsētu pārvalžu vadītājiem, Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām.

(CVK 17.12.2020. lēmuma Nr. 45 redakcijā)

2. Vēlētāju parakstu apliecināšanas kārtība.

2.1. Vēlētāju parakstus uz Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprināta parauga veidlapas (turpmāk – veidlapa) apliecina parakstu apliecinātāji:

2.1.1. zvērināti notāri;

2.1.2. pašvaldību dzīvesvietas deklarēšanas vietu atbildīgie darbinieki;

2.1.3. bāriņtiesu, kuras veic notariālas darbības, priekšsēdētāji, viņu vietnieki, bāriņtiesu locekļi;

2.1.4. pagastu un pilsētu pārvalžu vadītāji.

2.1.5. Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārās amatpersonas.

(Grozīts ar CVK 17.12.2020. lēmumu Nr. 45)

2.2. Parakstus apliecina šajā instrukcijā norādītajā kārtībā, aizpildot veidlapu elektroniski parakstu vākšanas sistēmā (turpmāk – PVS).

2.3. Pašvaldību domes, bāriņtiesas informē pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestāžu, bāriņtiesu atbildīgos darbiniekus un pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītājus par likumā noteikto pienākumu apliecināt parakstus un fizisko personu datu aizsardzību. Ārlietu ministrija par šo pienākumu informē konsulārās amatpersonas.

(CVK 17.12.2020. lēmuma Nr. 45 redakcijā)

2.4. Parakstu apliecinātāji paraksta saistību rakstu par fizisko personu datu aizsardzību PVS.

2.5. Parakstu apliecinātājiem, kuri parakstījuši 2..4. punktā minēto saistību rakstu, attiecīgā pašvaldības vēlēšanu komisija (zvērinātiem notāriem – Centrālā vēlēšanu komisija, konsulārajām amatpersonām – Ārlietu ministrija) izveido PVS lietotāja tiesības. Pēc tam saistību raksti apkopojami un nosūtāmi Centrālajai vēlēšanu komisijai.

(CVK 17.12.2020. lēmuma Nr. 45 redakcijā)

2.6. Pēc lietotāja tiesību saņemšanas parakstu apliecinātājs PVS ieraksta savu darba laiku.

2.7. Pēc lēmuma pieņemšanas par iniciatīvas reģistrēšanu Centrālā vēlēšanu komisija iekļauj iniciatīvu PVS, nodrošinot, ka parakstu apliecinātājiem, kuri saņēmuši PVS lietotāja tiesības, ir pieejama veidlapas datne ar šīs instrukcijas pielikumā noteiktajām ziņām.

2.8. Parakstu apliecinātāji sagatavo paraksta apliecinājuma veidlapas un apliecina parakstus šādā kārtībā:

2.8.1. pēc pilsoņa pases vai personas apliecības pārbauda personas identitāti, pārliecinās, ka dokumentam nav beidzies derīguma termiņš;

2.8.2. noskaidro, par kādu iniciatīvu persona vēlas parakstīties un izvēlas PVS attiecīgo iniciatīvu;
2.8.3. ievada PVS personas kodu un pārliecinās, ka persona ir vēlētājs –Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu – un PVS atlasītais vārds un uzvārds sakrīt ar personas dokumentu;

2.8.4. ievada PVS vēlētāja personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu;

2.8.5. izdrukā no PVS aizpildītās veidlapas abus eksemplārus, un vēlētājs tajos parakstās paredzētajā vietā;

2.8.6. parakstu apliecinātājs parakstās zem apliecinājuma sadaļas;

2.8.7. atzīmē PVS, vai paraksts ir apliecināts;

2.8.8. izsniedz vēlētājam sagatavoto veidlapas eksemplāru.

Otrs veidlapas eksemplārs glabājams atsevišķā lietā līdz īpašam Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumam. Zvērināti notāri no PVS izdrukā tikai veidlapas parakstītājam izsniedzamo eksemplāru.

(Grozīts ar CVK 18.09.2015. lēmumu Nr. 9; CVK 18.10.2016. lēmumu Nr. 7; CVK 17.12.2020. lēmumu Nr. 45)

2.9. Ja konstatē, ka personai nav vēlēšanu tiesību, personai parakstīšanās tiek liegta un paraksta apliecinātājs sagatavo un personai izsniedz izziņu par Iedzīvotāju reģistra informāciju (turpmāk – izziņa). Izziņu sagatavo PVS šādā kārtībā:

2.9.1. ievada personas vārdu un uzvārdu;

2.9.2. norāda personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un veidlapas parakstīšanas vietu;

2.9.3. izdrukā abus izziņas eksemplārus un paraksta tos.

Otrs izziņas eksemplārs glabājams atsevišķā lietā līdz īpašam Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumam. Zvērināti notāri paraksta apliecināšanu atsaka Notariāta likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar CVK 18.09.2015. lēmumu Nr. 9; CVK 18.10.2016. lēmumu Nr. 7)

2.10. Ja atklājas, ka vēlētājs jau ir parakstījies par attiecīgo iniciatīvu, parakstu apliecinātājs informē, ka līdzskaitīts tiks tikai viens no parakstiem, bet parakstīties neliedz.

3. Īpašā parakstu apliecināšanas kārtība.

3.1. Ja personas parakstīšanās tiesību pārbaudes brīdī PVS nav pieslēguma Iedzīvotāju reģistram, veidlapu sagatavo un parakstu apliecina šādā kārtībā:

3.1.1. izvēlas PVS attiecīgo iniciatīvu;

3.1.2. pēc pilsoņa pases vai personas apliecības pārbauda personas identitāti, pārliecinās, ka dokumentam nav beidzies derīguma termiņš;

3.1.3. pēc personas dokumenta pārbauda, vai persona ir vēlētājs – Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu;

3.1.4. ievada PVS vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, personu apliecinošā dokumenta veidu un derīguma beigu datumu;

3.1.5. izdrukā no PVS aizpildīto veidlapu divos eksemplāros;

3.1.6. vēlētājs parakstās paredzētajā vietā;

3.1.7. parakstu apliecinātājs parakstās zem apliecinājuma sadaļas;

3.1.8. nodod parakstītāja lapas eksemplāru parakstītājam;

3.1.9. pēc pieslēguma Iedzīvotāju reģistram atjaunošanas, ievada PVS veidlapas numuru, parakstīšanās datumu, personu apliecinošā dokumenta veidu un derīguma beigu datumu.

(Grozīts ar CVK 18.10.2016. lēmumu Nr. 7; CVK 17.12.2020. lēmumu Nr. 45)

3.2. Pēc vēlētāja lūguma, ja tam ir sevišķi svarīgs iemesls (slimība, invaliditāte vai cits), parakstu apliecinātājs var vienoties par paraksta apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā. Iepriekš pieteikta vēlētāja atrašanās vietā veidlapas sagatavo un parakstus apliecina šādā kārtībā:

3.2.1. noskaidro, par kādu iniciatīvu persona vēlas parakstīties, un viņas personas kodu;

3.2.2. izvēlas PVS attiecīgo iniciatīvu;

3.2.3. ievada PVS vēlētāja personas kodu un pārliecinās, ka persona ir vēlētājs – Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu;

3.2.4. izdrukā no PVS aizpildīto veidlapu divos eksemplāros;

3.2.5. ierodas vēlētāja atrašanās vietā;

3.2.6. pēc pilsoņa pases vai personas apliecības pārbauda personas identitāti, pārliecinās, ka dokumentam nav beidzies derīguma termiņš;

3.2.7. pēc personas dokumenta pārbauda, vai persona ir vēlētājs – Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu;

3.2.8. ieraksta veidlapā vēlētāja personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu un datumu;

3.2.9. vēlētājs parakstās paredzētajā vietā;

3.2.10. parakstu apliecinātājs parakstās zem apliecinājuma sadaļas;

3.2.11. nodod parakstītāja lapas eksemplāru parakstītājam;

3.2.12. pēc tam ievada PVS veidlapas numuru, parakstīšanās datumu, personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu.

(Grozīts ar CVK 18.10.2016. lēmumu Nr. 7; CVK 17.12.2020. lēmumu Nr. 45)

3.3. Ja parakstu apliecinātājam zināms, ka vēlētāja atrašanās vietā varētu parakstīties iepriekš nepieteikts vēlētājs (piemēram, pansionātā, slimnīcā), veidlapas sagatavo un vēlētāja parakstu apliecina šādā kārtībā:

3.3.1. izvēlas PVS attiecīgo iniciatīvu, norāda apliecināmo parakstu skaitu un izdrukā veidlapas;

3.3.2. ierodas vēlētāja atrašanās vietā;

3.3.3. pēc pilsoņa pases vai personas apliecības pārbauda personas identitāti, pārliecinās, ka dokumentam nav beidzies derīguma termiņš;

3.3.4. pēc personas dokumenta pārbauda, vai persona ir vēlētājs – Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu;

3.3.5. ieraksta veidlapā vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, parakstīšanās datumu, personas dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu;

3.3.6. vēlētājs parakstās paredzētajā vietā;

3.3.7. parakstu apliecinātājs parakstās zem apliecinājuma sadaļas;

3.3.8. nodod parakstītāja lapas eksemplāru parakstītājam;

3.3.9. pēc tam ievada PVS veidlapas numuru, personas kodu, parakstīšanās datumu, personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu.

(Grozīts ar CVK 18.10.2016. lēmumu Nr. 7; CVK 17.12.2020. lēmumu Nr. 45)

3.4. Ja persona pie zvērināta notāra ieradusies ar aizpildītu paraksta apliecinājuma veidlapas eksemplāru, kas izdrukāts no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas, parakstu apliecina šādā kārtībā:

3.4.1. pēc pilsoņa pases vai personas apliecības pārbauda personas identitāti, pārliecinās, ka dokumentam nav beidzies derīguma termiņš;

3.4.2. ievada sistēmā personas kodu un pārliecinās, ka persona ir vēlētājs – Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu – un sistēmas atlasītais vārds un uzvārds sakrīt ar personas dokumentu;

3.4.3. vēlētājs parakstās veidlapā paredzētajā vietā;

3.4.4. zvērināts notārs parakstās zem apliecinājuma sadaļas;

3.4.5. izsniedz vēlētājam sagatavoto veidlapas eksemplāru.

Pēc personas lūguma zvērināts notārs var izdrukāt personai aizpildīšanai paraksta apliecinājuma veidlapu.

(CVK 17.12.2020. lēmuma Nr. 45 redakcijā)

3.5. Ja Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām paraksta apliecināšanas brīdī nav pieejama PVS, parakstu apliecina šādā kārtībā:

3.5.1. pēc pilsoņa pases vai personas apliecības pārbauda personas identitāti un pārliecinās, ka dokumentam nav beidzies derīguma termiņš;

3.5.2. pēc personas dokumenta pārbauda, vai persona ir vēlētājs – Latvijas Republikas pilsonis, kurš attiecīgajā dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu;

3.5.3. noskaidro, par kādu iniciatīvu vēlētājs vēlas parakstīties, un izvēlas divos eksemplāros attiecīgu iepriekš sagatavotu veidlapu vai izdrukā to no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas;

3.5.4. ieraksta veidlapā vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, parakstīšanās datumu, personu apliecinošā dokumenta veidu, derīguma beigu datumu un apliecināšanas vietu;

3.5.5. vēlētājs parakstās paredzētajā vietā;

3.5.6. parakstu apliecinātājs parakstās zem apliecinājuma sadaļas;

3.5.7. izsniedz parakstītāja lapas eksemplāru parakstītājam;

3.5.8. pēc apliecināšanas nosūta Ārlietu ministrijai apliecinātāja veidlapas eksemplāru vai tā attēlu ievadīšanai PVS.

(CVK 17.12.2020. lēmuma Nr. 45 redakcijā)

4. Noslēguma noteikums.

4.1. Šīs instrukcijas spēkā stāšanas dienā spēku zaudē ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2014. gada 22.decembra lēmumu Nr.120 apstiprinātā instrukcija "Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai" (publicēta: "Latvijas Vēstnesis", 8 (5326), 13.01.2015.).


Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars
Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs R.EglājsPIELIKUMS
Centrālās vēlēšanu komisijas
07.09.2015. ar lēmumu Nr.7 apstiprinātajai instrukcijai
"Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai"

(Pielikums grozīts ar CVK 18.10.2016. lēmumu Nr. 7; CVK 17.12.2020. lēmumu Nr. 45)

1. Likumprojekts / Satversmes grozījumu projekts (nosaukums) ……………………….
     1.1. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums reģistrēt likumprojektu / Satversmes grozījumu projektu / iniciatīvas grupu Saeimas atsaukšanas ierosināšanai:
     1.1.1. iniciatīvas numurs  …………………………………………………………

2. Personas, kura atbalsta likumprojektu / Satversmes grozījumu projektu / Saeimas atsaukšanas ierosinājumu
     2.1. vārds       ………….………………………….…
     2.2. uzvārds   ………………………….…………….
     2.3. personas kods  ………………………………….
     2.4. paraksts   ………………………………………..
     2.5. parakstīšanās datums  …………………………..

3. Pašvaldība:
     3.1. novads, valstspilsēta, valsts  …………………..
     3.2. pagasts, pilsēta  …………………………………
     3.3. iestāde, amats    …………………………………

4. Apliecinājums
     4.1. apliecinu, ka Latvijas Republikas pilsoņa
     4.1.1. vārds       ………….………………………….
     4.1.2. uzvārds   ………………………….…………..
     4.1.3. personas kods  ………………………………..
     paraksts ir īsts un izdarīts manā klātbūtnē,

     4.2. identitāte pārbaudīta pēc
     4.2.1. pases, derīga līdz ……………………………..
     4.2.2. personas apliecības, derīga līdz  ………………

5. Parakstu apliecināja
     5.1. paraksts   …………………………………….…..
     5.2. vārds, uzvārds  …………………………………..
     5.3. datums  ………………………………………….
     5.4. apliecināšanas vieta  …………………………….
     5.4.1. novads, valstspilsēta, valsts   ……….…………
     5.4.2. pagasts, pilsēta   ……………………………….

6. Maksa par paraksta apliecināšanu, ja tāda paredzēta (summa euro) …………………

7. Ieraksta Nr. apliecinājumu reģistrācijas žurnālā (ja tādu izmanto) …………………..

8. Automātiski nolasāmi tehniskie elementi.


https://likumi.lv/ta/id/276373-par-instrukcijas-apstiprinasanu